ธนชาตต่อฝัน – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • อาชีพไหนก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
 • ยื่นขอสินเชื่อได้หลากหลายหลักประกัน เช่น บ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, โฮมออฟฟิศ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 40 ปี หรือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ อายุลูกค้าต้องไม่เกิน 70 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน ต่อทุกฝัน...ให้เป็นจริง ไม่ว่าจะบ้านใหม่/บ้านมือสอง/รีไฟแนนซ์ ธนาคารธนชาตช่วยให้การมีบ้านไม่ใช่ภาระที่ยิ่งใหญ่เกินตัวอีกต่อไป ด้วยการยืดการผ่อนออกไปยาวถึง 40 ปี ให้คุณผ่อนต่อเดือนด้วยยอดผ่อนที่สบายกระเป๋า มีเงินเหลือเก็บเพื่อไปต่อฝันอื่นๆ อีกมากมาย
สินเชื่อบ้านธนชาตต่อฝัน

 • อาชีพไหนก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100%
 • ยื่นขอสินเชื่อได้หลากหลายหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ยกเว้นอาคารพาณิชย์ และอาคารชุด

*ผ่อนได้นานจนถึงอายุ 70 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญากู้ **ยกเว้นอาคารพาณิชย์ และอาคารชุด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอสินเชื่อ
 • หนังสือให้ความยินยอมตรวจเครดิตบูโร (NCB)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า)
 • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

กรณีชาวต่างชาติ (สำหรับผู้กู้ หรือผู้กู้ร่วม)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาใบต่างด้าว / ทะเบียนบ้าน / ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรณีชาวต่างชาติ (ผู้ค้ำค้องเป็นคู่สมรสกับผู้กู้เท่านั้น)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงานในประเทศ (Work Permit)
 • สำเนาทะเบียนสมรสกับผู้ที่มีสัญชาติไทย (สมรสมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี)

เอกสารทางการเงิน
ผู้มีรายได้ประจำ (ต้องมีอายุงานอย่างน้อยกว่า 4 เดือน)

 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / ภงด. 50 ทวิ
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด / ใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • งบการเงินย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด / ภ.พ. 30 / ทะเบียนรายรับ-รายจ่าย / ใบเสร็จซื้อ-ขาย (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายกิจการ (กรณีไม่ได้จดทะเบียนบริษัท)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • ภงด. 50 ทวิ แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน / หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)
 • บัตรประจำตัววิชาชีพ / หลักฐานแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาว่าจ้าง
 • เอกสารแสดงรายได้และทรัพย์สินอื่น เช่น สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ทุกหน้า)

กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) / ใบจอง
 • ใบเสร็จผ่อนชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

กรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาต่อท้าย (กรณีมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
 • ภาพถ่ายหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย

กรณีกู้รีไฟแนนซ์

 • หลักฐานการผ่อนชำระย้อนหลัง 2 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ที่มีรายละเอียดวงเงินและเงื่อนไขครบถ้วน
 • สำเนาสัญญาจำนอง พร้อมสำเนาต่อท้ายสัญญาจำนอง
 • สำเนาสัญญาขึ้นวงเงินจำนอง (ถ้ามี)

กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน, ปรับปรุง, ต่อเติม

 • แบบแปลนบ้าน / แปลนที่จะต่อเติม
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติม
 • สำเนาใบขออนุญาตและใบตอบรับปลูกสร้างบ้าน
 • ภาพถ่ายที่ดินที่จะปลูกสร้าง / หลักประกันก่อนปรับปรุงต่อเติม

กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร (NPA)

 • ใบอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของธนาคาร
 • หนังสือวางเงินมัดจำ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ธนชาตต่อฝัน – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 40 ปี หรือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อ อายุลูกค้าต้องไม่เกิน 70 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ *ยกเว้น คอนโดมิเนียม อาคารชุด และอาคารพาณิชย์)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเราโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (หน้า-หลัง) ทุกแผ่น


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)