สินเชื่อ ธนชาตบ้านแลกเงิน (Thanachart Cash Your Home)

no image
  สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน ตอบทุกความสำเร็จของคุณ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.99%
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
10,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

 • สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เหมาะกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้
 • หลักประกันที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้ยื่นเพื่อพิจารณาสินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
 • วงเงินเริ่มต้น 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายธนชาตบ้านแลกเงิน 0% 3 เดือน

 • รายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าที่ยื่นเอกสารการสมัครธนชาตบ้านแลกเงินระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2561 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 3 เดือนแรก หลังจากเดือนที่ 4 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยจะถูกคำนวณในอัตราปกติ MLR 6.65% (ประกาศ ณ 19 พ.ค.60)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สุด
 • ติดต่อทราบถามเพิ่มเติม โทร 1770 หรือ www.Thanachart.co.th

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานรายได้ประจำ

 • อายุ 20-65 ปี
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี และ อายุงานปัจจุบันต้องมากกว่า 4 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำ ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน

เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุธุรกิจขั้นต่ำ 1 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน เอกสารการสมัครสินเชื่อบ้านธนชาตแลกเงิน

เอกสารการสมัครสินเชื่อบ้านธนชาตแลกเงิน

 • ใบสมัครสินเชื่อบ้านธนชาต
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • พนักงานรายได้ประจำ สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน และหนังสือรับรองเงินเดือน
 • เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ สำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส /สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ ธนชาตบ้านแลกเงิน (Thanachart Cash Your Home)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- เดือนที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี
- หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- เฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 6.10% ต่อปี)

กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- เดือนที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี
- หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR + 1.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- (เฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 7.01% ต่อปี)

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) สำหรับกรณีต่างจังหวัด นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด)
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เป็นหลักประกัน ( หน้า-หลัง ) ทุกแผ่น
- ภาพถ่ายหลักประกัน ภาพถ่ายเห็นบ้านเลขที่ และ ข้างในตัวบ้าน*สำเนาสัญญาจำนอง
- สัญญาอื่น ๆ (ถ้ามี)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)