สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการเงินทุน เพื่อการขยายกิจการ การเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุนเพื่อธุรกิจ Micro SME

 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขอสินเชื่อ

 • สามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มได้สูงสุด 15% จากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อนำไปชำระค่าจดจำนอง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
สำหรับผู้ขอสินเชื่อ ประเภท : บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

สำหรับผู้ขอสินเชื่อ ประเภท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

สำหรับผู้ขอสินเชื่อ ประเภท : บริษัทจำกัด

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ / กรรมการผู้มีอำนาจกรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / หนังสือรับรองตราประทับ
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินฉบับตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ห้องชุดพักอาศัย
- ที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง /ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)