สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สนับสนุนการต่อยอดธุรกิจเจ้าของร้านทอง
 • ปลอดภัย ให้วงเงินสูง
 • เพียงนำทองมาเป็นหลักประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ตามระเบียบของธนาคาร ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง ต่อยอด ให้สูงยิ่งขึ้น เพียงคุณนำทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณที่สะสมไว้มาเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผลกำไร หรือต่อยอดธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ.5) และทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น(ฉบับล่าสุด
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • งบการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี Bank Statement ของธนาคารที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารบันทึกประจำวันรายการซื้อ–ขายสินค้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล**
 • Company Profile พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวและฐานะทางการเงินของกรรมการ / ผู้ค้ำประกัน

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบจดทะเบียนพาณิชย์
 • ใบอนุญาตค้าของเก่า
 • Bank Statement ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ ตามระเบียบของธนาคาร
ระยะเวลาการกู้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ทองคำ)
ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามระเบียบของธนาคาร
เอกสารทางด้านหลักประกัน ใช้ "ทองคำ" เป็นหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)