สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน (MortgageOne) – Standard Chartered

no image
 • โปะได้ ถอนได้ตามใจคุณ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ) อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

หากคุณมีความต้องการเรื่องเงินที่ต่างกัน ทุกอย่างลงตัวได้ด้วย สินเชื่อบ้านมอร์เกจวันจากเรา สินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้คุณโปะได้ ถอนได้ตามใจคุณ
บริหารเงินของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน ให้คุณนำเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินพิเศษจากบัญชีอื่นๆ ของคุณมาบริหารรวมไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเพียงบัญชีเดียว เพื่อนำมาเป็นส่วนลด ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

สามารถชำระเงินเกินค่างวดที่ธนาคารฯ กำหนด เพื่อลดเงินต้นทันที และประหยัดดอกเบี้ย

 • คุณสามารถชำระเงินเกินกว่าค่างวดได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือที่ไม่รวมเงินที่ชำระล่วงหน้า ณ ขณะนั้น โดยไม่มีค่าปรับ ซึ่งเงินที่ชำระเกินกว่าค่างวดนั้น จะนำไปลดเงินต้นสินเชื่อบ้านทันที ทำให้ ดอกเบี้ยที่จ่ายจริงน้อยลง ทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

เบิกถอนเงินส่วนที่ชำระเกินได้ตามต้องการ ตลอด 24 ชม ผ่าน ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน

 • คุณสามารถเบิกถอนเงินสดส่วนที่ชำระเกินกว่าค่างวดมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย หรือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่

ให้คุณเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ได้เร็วขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 • ท่านสามารถนำเงินออมทั้งหมดที่มี มาชำระและบริหารผ่านบัญชีสินเชื่อบ้านเพียงบัญชีเดียว เพื่อลดยอดเงินต้นและประหยัดดอกเบี้ยไปพร้อมกัน โดยสามารถนำเงินที่ชำระไว้เกินกลับมาใช้ได้อีกในยามฉุกเฉิน โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติม

ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน
สินเชื่อบ้านปกติ

 • ไม่สามารถถอนเงินที่โปะมาใช้ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่สามารถบริหารเงินให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
 • ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

 • ถอนเงินที่โปะมาใช้ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ:
1. ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยได้มากกว่าค่างวดผ่อนชำระที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน แต่รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือที่ไม่รวมเงินที่ชำระล่วงหน้า ณ ขณะนั้น ตามที่ปรากฏใน Statement แต่ละเดือน และสามารถเบิกถอนคืนในส่วนที่ชำระล่วงหน้าไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าอัตราการผ่อนชำระ จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือ และเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเท่ากับเงินที่เบิกถอนออกไป
3. กรณีที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมแล้วเกินร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกินร้อยละ 50 จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ .
4. เมื่อมีการชำระเงินล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเป็นอันสิ้นสุด ธนาคารฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าต่อไป
5. อัตราดอกเบี้ย MHR (Minimum Housing Rate) ตามประกาศของธนาคารฯ โดย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 = 7.19% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยนี้ใช้สำหรับอ้างอิงตารางคำนวณด้านล่างเท่านั้น
6. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
เอกสารทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ถ้าเป็นกรณีซื้อบ้าน
 • สำเนาโฉนดถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดบ้านย้อนหลัง 6 เดือนกรณี refinance
 • สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองกรณี refinance

เอกสารแสดงรายได้ทางการเงินสำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ทางการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน พร้อมทั้งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ทั้งในนามส่วนบุคคล ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดข้างต้น


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน (MortgageOne) – Standard Chartered
สถาบันการเงิน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมอร์เกจวัน คิดที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี
- ปีที่ 1 – 3 MHR – 2.00% หรือ 5.19%
- หลังจากนั้นคิดที่ MHR – 0.5% หรือ 6.69% ต่อปี
วงเงินกู้ ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ระยะเวลาการกู้ ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักประกัน ค่าเดินทางเพิ่มเติมกรณีต่างจังหวัด 1,500 - 6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น
1. (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ
2. (ข) ห้องชุด
ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) หรือจังหวัดชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ หรืออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดต้นเงินกู้คงเหลือค้างชำระทั้งหมด (กรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นก่อนกำหนดภายใน 3 ปี)
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)