สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ (Mortgage Link) – Standard Chartered

no image
 • รับโบนัสพิเศษสูงสุด 1% ต่อปีจากบัตรเครดิต และบัญชีเงินฝาก
 • ประหยัดการจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
 • หมดภาระการผ่อนบ้านเร็วขึ้น
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ) อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงค์ สินเชื่อเพื่อบ้านในฝัน...ที่เร็วขึ้น

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์สูงสุดได้อย่างละ 5 บัญชี
มอร์เกจลิงก์คือสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ ที่ให้คุณสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ของคุณ หรือคนในครอบครัว เข้ามาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ได้สูงสุด อย่างละ 5 บัญชี นอกเหนือจาก ดอกเบี้ยปกติที่คุณและครอบครัวจะได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ คะแนนสะสมปกติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ คุณและครอบครัวยัง จะได้รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ 0.5% ต่อบัญชีต่อปี และ/หรือสูงสุด 0.5% ต่อเดือน จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ที่นำมาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ ซึ่งทุกบัญชีต่าง แยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระ โดยถือเป็นความลับเฉพาะตัวบุคคล

เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน มาสมัครเข้าร่วมโปรแกรม โดยที่ทุกคนจะได้รับโบนัสพิเศษ นอกเหนือจาก ดอกเบี้ยปกติ หรือคะแนนสะสม เพื่อนำมาลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน นอกจากนี้สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ให้ ทุกคนบริหารบัญชีอย่างเป็นอิสระจากกัน โดยที่คนในครอบครัวของคุณจะไม่มีภาระหนี้ใดๆ กับบัญชีสินเชื่อบ้าน

ประหยัดการจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

 • เนื่องจากโบนัสพิเศษที่ได้รับจะนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน ทำให้คุณสามารถประหยัดการจ่ายดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านไปโดยปริยาย

หมดภาระการผ่อนบ้านเร็วขึ้น

 • โบนัสพิเศษที่นำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน ช่วยลดระยะเวลาการกู้ลง ทำให้ภาระการผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และการคำนวณโบนัส
โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 • โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาคำนวณ จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือน ไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 บัญชี
 • โบนัสพิเศษที่ได้รับเท่ากับ 0.5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ นอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
 • ตารางการคำนวณโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์: วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ดอกเบี้ยลอยตัวของสินเชื่อบ้านเฉลี่ยที่ 6.40% โดยอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ย 5 บัญชีๆ ละ 50,000 บาท

หมายเหตุ :
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เพื่อได้สิทธิ์รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่ธนาคารสามารถตรวจสอบและยืนยันความสัมพันธ์ได้
2. การคำนวณโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือนของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ โดยธนาคารฯ จะคิดโบนัสให้ในอัตรา 0.5% ต่อปี จนครบอายุสัญญาสินเชื่อบ้านที่คงค้างกับธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด
3. ยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละเดือนที่นำมาอ้างอิงในการคิดโบนัสพิเศษจะไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 บัญชี และโบนัสดังกล่าวจะถูกโอนเข้าบัญชีสินเชื่อบ้านเพื่อลดเงินกู้สินเชื่อบ้านที่คงค้างกับธนาคารภายในเดือนถัดไป
4. โบนัสจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาลดเงินกู้สินเชื่อบ้านจะไม่เกินกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านในเดือนนั้นๆ ในกรณีที่โบนัสพิเศษจากเงินฝากออมทรัพย์มีส่วนที่มากกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน โบนัสพิเศษในส่วนที่เกินนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน
5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม

โบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์

 • โบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่นำมาคำนวณ จะคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ทุกใบที่เข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ สูงสุดถึง 5 บัญชี
 • โบนัสพิเศษที่ได้รับเท่ากับ 0.5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ นอกเหนือจากคะแนนสะสมปกติ
 • ตารางการคำนวณโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์: วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ดอกเบี้ยลอยตัวของสินเชื่อบ้านเฉลี่ยที่ 6.40% โดยคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5 ใบๆ ละ 10,000 บาท ต่อเดือน

หมายเหตุ :
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์เพื่อได้สิทธิ์รับโบนัสพิเศษสำหรับบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ จะต้องเป็นบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่ธนาคารสามารถตรวจสอบและยืนยันความสัมพันธ์ได้
2. การคำนวณโบนัสพิเศษของบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จะคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ โดยจะคำนวณที่อัตรา 0.5% ต่อเดือนจนครบอายุสัญญากู้สินเชื่อบ้านที่คงค้างกับธนาคาร ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศที่ธนาคารกำหนด
3. โบนัสจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ทุกๆ สิ้นเดือน และทำการโอนเข้าบัญชีสินเชื่อบ้านเพื่อลดเงินกู้สินเชื่อบ้านภายในเดือนถัดไป
4. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่นำมาคำนวณไม่รวมยอดการเบิกเงินสดล่วงหน้า, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยทุกชนิด
5. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่นำมาคำนวณโบนัสจะไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ธนาคารอนุมัติให้
6. จำนวนบัญชีบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่เข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีต่อ 1บัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์
7. คะแนนสะสมปกติจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เท่ากับ 1 คะแนนต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามธนาคารฯ ประกาศกำหนด
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโบนัสให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ยังคงสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกโบนัสนี้
9. การคำนวณโบนัสจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ จะไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนสะสม หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ตามปกติ
10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ถ้าเป็นกรณีซื้อบ้าน
 • สำเนาโฉนดถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดบ้านย้อนหลัง 6 เดือนกรณี refinance
 • สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองกรณี refinance

เอกสารแสดงรายได้ทางการเงินสำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ทางการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน พร้อมทั้งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ทั้งในนามส่วนบุคคล ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดข้างต้น


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ (Mortgage Link) – Standard Chartered
สถาบันการเงิน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.75% ต่อปี
วงเงินกู้ ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ระยะเวลาการกู้ ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักประกัน ค่าเดินทางเพิ่มเติมกรณีต่างจังหวัด 1,500 - 6,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น
1. (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ
2. (ข) ห้องชุด
ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) หรือจังหวัดชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ หรืออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดต้นเงินกู้คงเหลือค้างชำระทั้งหมด (กรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นก่อนกำหนดภายใน 3 ปี)
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)