สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash – ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

no image
 • มีเงินใช้ รถยังมีขับ
 • อนุมัติแล้วได้รับเงินภายใน 1 วัน
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ เป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยลูกค้าที่สมัครสินเชื่อยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยลูกค้าผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวด(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์รถยนต์จะโอนกลับเป็นของลูกค้าทันที

 • วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท*
 • เลือกผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 60 เดือน
 • อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใน 1 วัน*
 • รถยังมีขับ เหมือนเดิม
 • ติดต่อขอใช้บริการได้ง่าย และสะดวก แบบที่เดียวจบที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด โดยจะเรียกเก็บจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมในลำดับต่อไป)

หมายเหตุ :
วงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย/ อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)
 • กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และหนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash – ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 20% ต่อปี
กรณีรถยนต์ใช้แล้ว สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 17% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 34% ต่อปี
การคำนวณดอกเบี้ย : รายวัน
จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
วงเงินกู้ 80% ของราคาสินทรัพย์หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หรือ 6 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ค่าประเมินราคารถที่สาขา 1,000 บาท / ค่าประเมินราคารถที่บ้านลูกค้า 2,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน ใช้รถยนต์ในการค้ำประกัน โดยลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ)
เงื่อนไขรถยนต์ที่นำมาขอรับสินเชื่อ
- รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 15 ปี
- ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
- รถยนต์ต้องจดส่วนบุคคลเท่านั้น

ค่าทวงหนี้ กรณีค้างชำระค่างวด = 321 บาทต่องวด / กรณีค้างชำระค่างวดติดต่อกันตั้งแต่ 3 = 535 บาท/งวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)