สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder) – ธนาคารไทยพาณิชย์

no image
 • วงเงินกู้สูงสุด 130% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ หรือแบบลอยตัว
 • ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สร้างบ้านในฝันด้วยสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเพิ่มวงเงินตกแต่งบ้าน หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์สูงสุด 30% (ตามเงื่อนไขโปรแกรม Home Builder Plus) รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ หรือแบบลอยตัว ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี

วงเงินกู้

 • รับวงเงินกู้สูงสุด 130% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินปลอดภาระของตนเอง เพื่อให้บ้านในฝันของคุณเป็นจริง
 • รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ)
 • รับวงเงินกู้รวมสูงสุดต้องไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • รับวงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 30% เพื่อตกแต่งบ้าน หรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจ ตามเงื่อนไขโปรแกรม Home Builder Plus

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้
ผู้มีรายได้ประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้มีธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
 • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
 • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน (SCB Home Builder) – ธนาคารไทยพาณิชย์
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีที่ดินปลอดภาระ) และวงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ประมาณ 4,868.50 บาท (กรณีที่ดินไม่เกิน 1 ไร่)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์ (สำเนาโฉนด หน้า/หลัง) กรณีขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินปลอดภาระของตนเอง
- ใบอนุญาตก่อสร้าง (ผู้ขออนุญาตก่อสร้างต้องเป็นผู้เดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเท่านั้น)
- แบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต และรายการวัสดุ (BOQ)
- สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้างบ้าน
- สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน (กรณีกู้ซื้อที่ดิน)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)