สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team) – ธนาคารไทยพาณิชย์

no image
 • วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ผ่อนชำระนานสุด 30 ปี
 • เลือกอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งแบบคงที่ และลอยตัว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย ตามระเบียบของธนาคาร อายุ 20 ปีบริบูรณ์


สิทธิประโยชน์

บริการให้คำปรึกษา และบริการสินเชื่อสำหรับบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ด้วยเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับลูกค้าพนักงานบริษัท

 • วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าองค์กร มีทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านอย่างมืออาชีพ และอำนวยความสะดวกในการรับเอกสารขอสินเชื่อที่บริษัท หรือฝากเอกสารไว้กับทางฝ่ายบุคคลของบริษัท เพื่อให้คุณสะดวกในการยื่นขอสินเชื่อ ไม่ต้องลางาน

เงื่อนไขเพิ่มเติม***

 • คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ที่อนุมัติ ระยะเวลาการกู้ เอกสารประกอบการพิจารณา และการอนุมัติวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีพิพาทให้ถือให้คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

 • กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 535 บาท
 • กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 • ยกเว้น

ค่าอากรแสตมป์

 • 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าจดจำนอง

 • 1% ของวงเงินกู้

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

 • ตามอัตราของบริษัทประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • สัญชาติไทย
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารยืนยันรายได้

 • ผู้มีรายได้ประจำ หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน และเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team) – ธนาคารไทยพาณิชย์
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 11.37% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไข หรือเกินวงเงินเบิกเกินบัญชี 15% ต่อปี

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
- สำหรับพนักงานประจำอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
- สำหรับลูกค้าที่หักเงินเดือนนำส่งหรือลูกค้าที่ใช้บัญชีเงินเดือนกับธนาคารไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องตัดชำระเงินกู้ผ่านบัญชี ATS Payroll (บัญชีเงินเดือน) ในวันเดียวกับที่เงินเดือนเข้า
- กรณีกู้ร่วม ต้องมีผู้กู้อย่างน้อย 1 คนที่มีเงินเดือนเข้าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และใช้เป็นบัญชีในการตัดบัญชีค่างวด โดยค่างวดต้องไม่เกินเงินเดือนที่เข้าบัญชี
วงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน กรณีเป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 535 บาท / กรณีหลักประกันทั่วไป, คอนโดพื้นที่เกิน 60 ตรม., และบ้านเดี่ยว 5,000 บาท กรณีคอนโดพื้นที่ไม่เกิน 60 ตรม., ทาวน์เฮ้าส์, และบ้านแฝด 3,500 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน กรณีซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง
- สำเนาสัญญาซื้อขาย
กรณีรีไฟแนนซ์
- สำเนาเอกสารกรรมสิทธ์(สำเนาโฉนด หน้า/หลัง)
- สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม
- สำเนาใบเสร็จชำระเงินกู้งวดล่าสุดจากสถาบันการเงินเดิม


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)