สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (Auto Finance New Car) – ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

no image
 • วงเงินสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 84 งวด
 • ไม่ต้องมีทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน
 • โอนสิทธิเช่าซื้อให้บุคคลอื่นได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)


สิทธิประโยชน์

ขอสินเชื่อซื้อรถยนต์ เพื่อเป็นเจ้าของรถที่คู่ควรสำหรับคุณได้อย่างง่ายๆ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กับบริการ SCB Auto Finance สินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนรถในราคาเบาๆมาพร้อมกับความสะดวกสบาย ของบริการระดับ World Class

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ และผ่อนชำระเป็นรายงวดๆ ละ เท่าๆ กันโดยไม่ต้องนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน
 • เลือกผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 84 งวด
 • เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามสัญญา กรรมสิทธิ์จะโอนเป็นของลูกค้า

เงื่อนไขการบริการ
1. เงื่อนไขการทำประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
2. เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด โดยจะเรียกเก็บด้วยวิธีการหักจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
3. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด/ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ต้องมีอายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุที่อยู่ของคุณ
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท
 • กรณีเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ (Auto Finance New Car) – ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี 16% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน หรือ 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรถยนต์แบบไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ กรณีค้างชำระค่างวด = 321 บาทต่องวด / กรณีค้างชำระค่างวดติดต่อกันตั้งแต่ 3 = 535 บาท/งวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)