สินเชื่อเอนกประสงค์ (Happy Home For Cash) – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

no image
 • อนุมัติง่าย ๆ ได้เงินไว
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 10,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี) ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

เพิ่มอิสระมากกว่า...กับการอนุมัติสินเชื่อแบบง่ายๆ ได้เงินไวกับสินเชื่อ Happy Home for Cash

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
 • วงเงินกู้อนุมัติ สูงสุดถึง 10,000,000 บาท
 • สามารถชำระได้มากกว่าค่างวดโดยไม่จำกัด
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • ใช้จ่ายได้อเนกประสงค์ตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่ออเนกประสงค์
เพิ่มอิสระในการใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งลูกค้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายปัจจุบันของธนาคาร ที่มีความต้องการเงินก้อน โดยไม่ต้องยุ่งยากในมองหาธนาคารใหม่ และเตรียมเอกสารใหม่
 • กลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ปลอดภาระจำนอง (บ้านไม่ติดธนาคาร) และมีความต้องการใช้เงินด่วนจำนวนมากแต่ผ่อนแบบสบายๆ
 • กลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้าน Refinance ที่ต้องการวงเงินเพิ่มจากภาระหนี้เดิม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินกับสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อใช้จ่ายส่วนบุคคล ตกแต่ง ต่อเติม ท่องเที่ยว

ช่องทางการชำระเงินของสินเชื่ออเนกประสงค์

 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต “LH Bank Speedy” ของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
 • รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
 • ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิและเอกสารการเสียภาษี ภงด.90 หรือ 91 หรืออื่นๆ พร้อมใบเสร็จการเสียภาษี
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบแสดงหักภาษี ณ ที่จ่าย / ใบ ภงด. / ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงิน / บิลซื้อขายสินค้า
 • รายงานผลการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (บัญชีบุคคลและกิจการ)
 • งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 • ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)

กรณี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • STATEMENT (ย้อนหลัง 12 เดือน)
 • ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภ.ง.ด.1ก (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารการเสียภาษี ภงด.90 หรือ 91 หรืออื่นๆ พร้อมใบเสร็จการเสียภาษี
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตตรวจสอบบัญชี
 • ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น สำเนาโฉนด, สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเอนกประสงค์ (Happy Home For Cash) – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ MRR - 0.50% ถึง MRR + 1.00%
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 10,000,000 บาท หรือไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินธนาคารฯ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
- บ้านเดี่ยว
- ทาวน์โฮม
- ห้องชุดพักอาศัย
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
- สำเนาสัญญาเงินกู้เดิม
- สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)