สินเชื่อธุรกิจ SMEs – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

no image
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • ช่วยเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ
 • สนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

LH Bank เสนอบริการสินเชื่อที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต หรือการลงทุนใหม่ ทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยธนาคารจะพิจารณาจัดรูปแบบของสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทการใช้วงเงิน และระยะเวลาการชำระคืนที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ได้แก่...
สินเชื่อธุรกิจระยะสั้น
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถใช้สินเชื่อได้ในลักษณะ

 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล (Bank Guarantee / Aval)
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)

สินเชื่อธุรกิจระยะยาว
เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาการกู้เงิน 3 -10 ปี ขึ้นอยู่กับสถานะการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละราย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น

 • ชำระหนี้เดิม (Refinance)
 • ขยายกิจการ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงาน/อาคารสำนักงาน รวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ อาทิ เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อบ้านพักรับรอง ฯลฯ ซึ่งเป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และดอกเบี้ยเงินกู้ ยังถือเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
บุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ของผู้สมัครบริการสินเชื่อและคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 • สำเนาบัตรประตำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจ SMEs – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเภทธุรกิจ
วงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
ระยะเวลาการกู้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)