สินเชื่อบ้านแสนสบาย – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

no image
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.00% เฉลี่ย 3 ปี
 • ผ่อนสบายนาน 40 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี) อายุผู้กู้ รวมระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านแสนสบาย เพื่อให้ท่านนำไปจัดหาที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยตามใจท่าน... ด้วยหลากหลายเงื่อนไขพิเศษ

ลักษณะบริการและจุดเด่น

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน*
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด*

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระค่างวดโดยตรงได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดผ่าน Counter Payment ของธนาคารอื่นๆ ได้แก่ ธ.กรุงไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.กสิกรไทย ทุกสาขา
 • ชำระค่างวดโดยการตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต “LH Bank Speedy” ของธนาคาร
 • ชำระค่างวดผ่านบริการ Mobile Banking Application “LH Bank M Choice” ของธนาคาร

หมายเหตุ :

 • กรณีแนวราบ (บ้านเดียว, ทาวน์เฮ้าส์) วงเงินสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย 95% + สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์ 5% + สินเชื่อบุคคล MRTA 5% (ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย) กรณีแนวสูง (ห้องชุด) วงเงินสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย 90% + สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์ 10% + สินเชื่อบุคคล MRTA 5% (ใช้อัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัย)
 • ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้และคู่สมรส)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณี ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • ใบภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านแสนสบาย – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสูงสุด 18%
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า (ไม่เกิน 10 ล้านบาท)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 40 ปี (รวมอายุผู้กู้สูงถึง 70 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ(ถ้ามี)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) หนังสือให้ที่ดิน (ท.ด.14)
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)