สินเชื่อแฟคตอริ่ง – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

no image
 • ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของกิจการ
 • ช่วยลดภาระการจัดเก็บหนี้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

LH Bank ให้บริการสินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากกการขายลูกหนี้การค้าหลังการส่งมอบสินค้าหรือบริการ และวางบิลเรียบร้อยแล้วแต่ให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้า 10-120 วัน โดยนำเอกสารการค้า เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น มาขายให้กับธนาคารพร้อมโอนสิทธิการรับเงิน โดยธนาคารจะจ่ายเงินล่วงหน้า 70-90% ของมูลค่าในใบแจ้งหนี้หลังจากส่งเอกสารการค้าเข้ามาขาย 1 วัน โดยส่วนที่เหลืออีก 10-30% จะได้รับคืน เมื่อธนาคารได้รับการชำระเงินจากลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อใช้วงเงิน

 • เป็นสินเชื่อหมุนเวียนคล้าย O/D ที่สามารถเบิกใช้ได้ตามความจำเป็นและสภาพคล่องของกิจการ
 • เป็นวงเงินที่ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการ
 • ใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ให้บริการตรวจสอบลูกหนี้การค้า และช่วยให้ทราบถึงคุณภาพลูกหนี้การค้า เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการดำเนินกิจการ
 • ให้บริการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า ซึ่งช่วยลดภาระการจัดเก็บหนี้ประหยัดเวลา และค่าใช่จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • มียอดขายเฉลี่ยต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีลูกหนี้การค้ากระจายและค้าขายต่อเนื่อง
 • ให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้า 10 -120 วัน
 • มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไม่เพียงพอ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/หรือ เปิดบัญชีกับธนาคาร
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีล่าสุด)
 • สำเนาบัตรประตำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อแฟคตอริ่ง – ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
- อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR บวก 1% - 4% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมจัดตั้งวงเงิน 0.2% - 0.4% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
- ค่าธรรมเนียมขายแฟคตอริ่ง 0.1% - 0.3% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ หรือไม่ต่ำกว่า 800 บาท / ครั้ง
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการลงทุนแบบใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ใช้ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)