สินเชื่อ SME Quick Loan ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ตอบโจทย์ประเภทหลักประกันหลายรูปแบบ
 • วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
 • ผ่อนนานถึง 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

ตอบโจทย์

 • ประเภทสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ
 • - เงินกู้ระยะยาว(T/L)
  - วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  - หนังสือค้ำประกัน (L/G)

วงเงินสูง

 • 2 แสน - 15 ล้านบาท

ผ่อนนาน

 • สูงสุด 10 ปี สำหรับเงินกู้ระยะยาว (T/L)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี มีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน /
คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME Quick Loan ตอบโจทย์ให้ธุรกิจก้าวเร็ว โตไว – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ประเภทหลักประกันเงินฝาก
- เงินกู้ระยะยาว (T/L) อัตราดอกเบี้ย D/R+2.00%
- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) อัตราดอกเบี้ย D/R+2.00%
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อัตราดอกเบี้ย D/R+2.00%
- หนังสือค้ำประกัน (L/G) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.25%

ประเภทหลักประกันหลักทรัพย์
- เงินกู้ระยะยาว (T/L) อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR + 1.50%
- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR + 1.75%
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน MRR + 1.75%
- หนังสือค้ำประกัน (L/G) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2.50%

ประเภทหลักประกันพันธบัตรรัฐบาล
- เงินกู้ระยะยาว (T/L) อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25%
- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00%
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00%
- หนังสือค้ำประกัน (L/G) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2.50%

* เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
** ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมเป็นต้น)

หมายเหตุ :
MRR : อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
D/R : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้ 2 แสน - 15 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เงินฝากประจำ
- ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- พันธบัตรรัฐบาล
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)