สินเชื่อวงเงินสูง 200% – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ให้วงเงินสูงสุด 200% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 7 ปี อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

กรุงศรีเพิ่มพลัง SME ด้วยสินเชื่อวงเงินสูง 200%

 • ให้วงเงินสูงสุด 200% ของมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 10 ล้าน
 • ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันได้

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น O/D, P/N, Trade Finance
 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว (Term loan)
 • หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. ฟรีตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาของเงินกู้ระยะยาว
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 20 – 150 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาใบเสร็จการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อวงเงินสูง 200% – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ต้องขออนุมัติสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.
- หลักประกันเงินฝาก คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MRR + 2.50%*
- หลักประกันสินทรัพย์ถาวร คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MRR + 2.25%*
* เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และต้องจดทะเบียนธุรกิจ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
** ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โกดัง สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ฟรีตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาของเงินกู้ระยะยาว
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เงินฝาก
- ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ โกดัง สำนักงาน ที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันได้
- สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
- รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)