สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ (Krungsri Home Refinance)

no image
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนาน 30 ปี
 • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบ้าน สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี) อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ
ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน

ลักษณะเด่นของบริการ

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • มีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชsm ได้
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

สิทธิพิเศษสำหรับลุกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด*
เลือกรับระหว่าง

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ยกเว้นทางเลือกฟรีค่าจำนอง
 • รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง

เงื่อนไขของการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

 • MRTA เฉพาะแผน กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 2 / MLTA กรุงศรี รักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรีรักบ้าน รักคุณพลัส เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำ ซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วยระยะ เวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลา คุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้ หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกท่านจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

เงื่อนไขของฟรีค่าจดจำนอง

 • ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ค่าจดจำนองในส่วนของวงเงินกู้ MRTA/MLTA ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระ) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปีทุกกรณี นับจากวันทำสัญญา
 • ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน หรือ กรณี MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติก่อนการจดจำนอง ธนาคารจะโอนเงินคืนให้ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าจดจำนอง *ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และยกเลิกสิทธิฟรีค่าจดจำนอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทประกันไม่อนุมัติ MRTA/MLTA หรือในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิก MRTA/MLTA ดังนี้
 • - กรณีลูกค้าเลือกรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 ธนาคารจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ (Krungsri Home Refinance)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดห้องพัก
ทางเลือกที่ 1 : วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ MRR-2.95%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.25%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.25%

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย 2.25%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.27%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.11%

ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.25%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.95%
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.23%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.09%

ทางเลือกที่ 4
- ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3.15%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.12%

ทางเลือกที่ 5
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.75%
- ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.70%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.08%

ทางเลือกที่ 6 (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.50%
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.70%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.32%

ทางเลือกที่ 7 (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3.50%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.90%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.50%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.32%

ประเภทอาคารพาณิชย์
ทางเลือกที่ 1 : วงเงินกู้ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.10%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.52%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.89%

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.75%
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.82%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 6.05%

ประเภทอาคารพาณิชย์
ทางเลือกที่ 1 : วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.60%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.60%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.41%

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.25%
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.65%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.95%

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด* เลือกรับระหว่าง
- รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปีเฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1 - 5
- รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง (ทางเลือกที่ 6 และ 7)

วงเงินกู้ สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน รายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
- สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
- สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
- สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)