สินเชื่อคอนโด (Krungsri Home Loan for Condominium) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

no image
 • วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

ลักษณะเด่นของบริการ

 • วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อคอนโด (Krungsri Home Loan for Condominium) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อคอนโด ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 61
ดอกเบี้ยคงที่ 0.5% ต่อปี นาน 1 ปี
ฟรี ค่าจดจำนอง , ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) : วงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
ทางเลือกที่ 1
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ MRR-3.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.20%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.20%

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 -2 อัตราดอกเบี้ย 2.25%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.23%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.05%

ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.25%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.95%
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย -2.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.23%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.05%

ทางเลือกที่ 4
- ปีที่ 1 -3 อัตราดอกเบี้ย 3.15%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย -2.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.15%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.08%

ทางเลือกที่ 5
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.75%
- ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.70%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย -2.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.04%

ทางเลือกที่ 6 (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.50%
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.63%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.25%

ทางเลือกที่ 7 (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 3.50%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย -2.00%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.50%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 4.28%

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1-5
- รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง (ทางเลือกที่ 6-7)
วงเงินกู้ สุงสุด 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพยค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)