สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ดอกเบี้ยต่ำ 5.45% นาน 3 ปี
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน/li>
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบ้าน สูงสุด 30 ปี อายุ 20-65 ปี


สิทธิประโยชน์

พิเศษ!

 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 5.45% ต่อปี นาน 3 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน

เปลี่ยน บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ที่คุณมีอยู่ให้เป็นเงิน เพื่อทำทุกเป้าหมายที่ตั้งใจให้เป็นจริง

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน

 • วงเงินสูง
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • ดอกเบี้ยต่ำ

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ
ลักษณะเด่นของบริการ

 • สำหรับท่านที่มีบ้านปลอดภาระ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด*
เลือกรับระหว่าง

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ยกเว้นทางเลือกฟรีค่าจำนอง
 • รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง

เงื่อนไขของการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

 • MRTA เฉพาะแผน กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 2 / MLTA กรุงศรี รักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรีรักบ้าน รักคุณพลัส เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำ ซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วยระยะ เวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลา คุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้ หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกท่านจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

เงื่อนไขของฟรีค่าจดจำนอง

 • ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ค่าจดจำนองในส่วนของวงเงินกู้ MRTA/MLTA ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระ) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปีทุกกรณี นับจากวันทำสัญญา
 • ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน หรือ กรณี MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติก่อนการจดจำนอง ธนาคารจะโอนเงินคืนให้ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าจดจำนอง *ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และยกเลิกสิทธิฟรีค่าจดจำนอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทประกันไม่อนุมัติ MRTA/MLTA หรือในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิก MRTA/MLTA ดังนี้
 • - กรณีลูกค้าเลือกรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 ธนาคารจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีหลักประกันบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และ ห้องชุดพักอาศัย
แบบที่ 1 สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.60% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.60% ต่อปี
แบบที่ 2 สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท (ฟรีค่าจดจำนอง)
- อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.10% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.10% ต่อปี
แบบที่ 1 สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.20% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.20% ต่อปี
แบบที่ 2 สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท (ฟรีค่าจดจำนอง)
- อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.70% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.70% ต่อปี
แบบที่ 1 สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.45% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.26% ต่อปี
แบบที่ 2 สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.40% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.80% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.46% ต่อปี

กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ สำหรับวงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาท
- อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.60% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.60% ต่อปี

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนด* เลือกรับระหว่าง
1. รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1
2. รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง (ทางเลือกที่ 2)
วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป (สูงสุด 80% ของราคาประเมิน)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน รายละ 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุด 85% ของราคาประเมิน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของวงเงินอนุมัติ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)