กรุงศรี SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า (สินเชื่อทันใจ/สินเชื่อพร้อมขยาย) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • กู้ได้มากขึ้นสูงสุด 3 เท่า
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 • เพิ่มโอกาสให้ทุกธุรกิจ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME มีให้เลือกทั้งไม่กำหนดระยะเวลา และ ตั้งแต่ 3-10 ปี อายุ 20-65 ปี


สิทธิประโยชน์

เพราะกรุงศรี SME เชื่อมั่นในตัวคุณ เพิ่มโอกาสให้ทุกธุรกิจ กู้ได้มากขึ้นสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เพื่อธุรกิจคุณสำเร็จได้อย่างที่คิด

ระยะเวลา
สินเชื่อทันใจ

 • ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ไม่กำหนดระยะเวลา
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว (T/L) ตั้งแต่ 3-10 ปี

สินเชื่อพร้อมขาย

 • ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ไม่กำหนดระยะเวลา
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว (T/L) ตั้งแต่ 3-10 ปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ (ขั้นต่ำ 20,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อโดย บสย. ฟรีตลอดระยะเวลาการกู้
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Mix & Max / กรุงศรี Max Savings / กรุงศรี Step Savings
 • สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • กู้ในนามบุคคลธรรมดา : สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน*
 • เอกสารแสดงรายได้ (Bank Statement) 6 เดือนย้อนหลัง (สูงสุด 3 บัญชี)
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ และหนังสือรับรองตราประทับ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ภ.พ. 20
 • สำเนาใบเสร็จการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
 • สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบมรณะบัตรคู่สมรส*
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม

*เอกสารของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ของนิติบุคคล / เจ้าของหลักประกัน / คู่สมรสของบุคคลดังกล่าวข้างต้น


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ กรุงศรี SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า (สินเชื่อทันใจ/สินเชื่อพร้อมขยาย) – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
สินเชื่อทันใจ
- ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.5%
- ประเภท เงินกู้ระยะยาว (T/L) MRR + 3.25%
สินเชื่อพร้อมขาย
- ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุดไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR + 3.5%
- ประเภท เงินกู้ระยะยาว (T/L) สูงสุดไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR + 3.25%
วงเงินกู้ ตั้งแต่ 3 แสน - 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ มีให้เลือกทั้งไม่กำหนดระยะเวลา และ ตั้งแต่ 3-10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สินเชื่อทันใจ (เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
- สินเชื่อพร้อมขาย (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน / ที่พักอาศัย(บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม) / อาคารพาณิชย์)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
- รูปถ่ายภายใน / ภายนอกของสถานประกอบการ และรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ / สินค้า


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)