สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan)

no image
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • สมัครง่าย อนุมัติเร็ว
 • ใช้เอกสารน้อย
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 30 ปี อายุ 20 – 70 ปี


สิทธิประโยชน์

สำรองไว้...อุ่นใจทุกเวลา วงเงิน O/D อเนกประสงค์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • เพื่อใช้จ่ายอเนกประสงค์
 • สมัครง่าย อนุมัติเร็ว
 • ใช้เอกสารน้อย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 70 ปี
 • พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้

เอกสารทางด้านเครดิต

 • ใบสมัครและหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต
 • หนังสือรับรองเครดิต (Credit Approval) เดิม (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงศรีเงินฝากค้ำ (Krungsri Deposit for Loan)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็นประกัน + 2.00% ต่อปี
หมายเหตุ
1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 5 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากค้ำประกัน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3 % ของวงเงินกู้ (สำหรับการยกเลิกวงเงินภายในปีแรก)
เอกสารทางด้านหลักประกัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)