กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • จ่ายค่างวดน้อยกว่าปกติสูงสุด 40%
 • ไม่ต้องมีผู้คำ้ประกัน
 • อนุมัติไวทันใจเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ อายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา


สิทธิประโยชน์

กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว สินเชื่อรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่างวดรถต่อเดือนที่น้อยกว่าค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบปกติของธนาคาร สูงสุด 40%*

พร้อม 3 ข้อเสนอสำหรับงวดสุดท้าย

 • ทางเลือกที่ 1: ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวน และรับโอนกรรมสิทธิ์รถได้ทันที
 • ทางเลือกที่ 2: เลือกผ่อนชำระส่วนที่เหลือค่อได้อีกสบายๆ
 • ทางเลือกที่ 3: ถ้าอยากเปลี่ยนรถคันใหม่ สามารถเทิร์นรถคันเก่าได้ที่ผู้แทนจำหน่ายเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์ได้

หมายเหตุ :
*ค่างวดการผ่อนชำระต่อเดือนของ กรุงศรี จิ๋ว จิ๋ว จะต่ำกว่าค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อแบบปกติของธนาคารสูงสุด 40%
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด
 • ภพ. 20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของบริษัทจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ กรุงศรี นิว คาร์ จิ๋ว จิ๋ว – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด (กรณีปกติ) 18%
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรถยนต์แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มีเอกสารด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)