สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน (KK Home Quick Cash) – ธนาคารเกียรตินาคิน

no image
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 3 วัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 20 ปี อายุ 20-65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติวงเงินสูง

 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

 • วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ

รายละเอียดหลักประกัน

 • ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ
 • ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • หลักประกันต้องเป็นชื่อของผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตัวตน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ (1ชุด)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 • Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 • Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 • แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน (KK Home Quick Cash) – ธนาคารเกียรตินาคิน
สถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ทางเลือกที่ 1 (รูปแบบทำประกัน MRTA)
- เดือนที่ 1 - 3 : อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
- หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 6.95% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 7.00% ต่อปี

ทางเลือกที่ 2 (รูปแบบทำประกัน MRTA)
- ปีที่ 1 : อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
- หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 6.60% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 6.92% ต่อปี

ทางเลือกที่ 3 (รูปแบบไม่สมัครทำประกัน No MRTA)
- อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 7.15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 7.15% ต่อปี (MLR = 7.15% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศของธนาคาร ณ ปัจจุบัน)
วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 20 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม)
รายละเอียดหลักประกัน
1. ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ
2. ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
3. หลักประกันต้องเป็นชื่อของผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)