สินเชื่อบ้าน (KK Home Loan) – ธนาคารเกียรตินาคิน

no image
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
10,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

ชีวิตใหม่ เริ่มต้นด้วยการมีบ้าน สินเชื่อบ้านผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ
  วงเงินกู้
  กรณีซื้อบ้านใหม่ และคอนโดมิเนียม

  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ

  หมายเหตุ
  - ยกเว้นคอนโดมิเนียมต่างจังหวัด และอาคารพาณิชย์ทั่วประเทศสูงสุด 80% ของราคาประเมิน
  - กรณีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

  คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  ผู้มีรายได้ประจำ

  • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
  • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

  เจ้าของธุรกิจ

  • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
  • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
  • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
  เอกสารแสดงตัวตน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ (1ชุด)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

  เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
  • Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

  เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
  • Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
  • แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

  ข้อมูลพื้นฐานของ

  ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน (KK Home Loan) – ธนาคารเกียรตินาคิน
  สถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  แบบที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
  - ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.25%
  - ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 5.25%
  - ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 6.25%
  - หลังจากนั้น MLR-0.25%
  - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.25%
  - อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.48%
  แบบที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี
  - ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 5.00%
  - ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย 5.50%
  - ปีที่ 4 -5 อัตราดอกเบี้ย 6.00%
  - หลังจากนั้น MLR-0.25%
  - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.33%
  - อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.33%

  หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาใช้สมมติฐานการคำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
  2. อัตราดอกเบี้ย MLR อ้างอิงตามประกาศธนาคาร
  วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
  ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
  ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น
  รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม)
  ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
  - แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
  - แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)


  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2


  ขออภัยค่ะ

  บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
  บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

  อิออน (AEON)
  ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  บัตรกรุงไทย (KTC)
  ธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  ธนาคารยูโอบี (UOB)