สินเชื่อตั้งต้นธุรกิจ (K-SME Start-up Solutions)

no image
 • ประสบการณ์เพียง 1 ปี ก็ขอสินเชื่อได้
 • ตอบสนองความต้องการเงินทุนสำหรับธุรกิจเริ่มต้น
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ยอดขายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท/ปี สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สูงสุด 3 ปี อายุ 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อตั้งต้นธุรกิจ (K-SME Start-up Solutions) จากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เพื่อธุรกิจเริ่มต้น หรือธุรกิจ Start Up ที่มองหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

 • ประสบการณ์เพียง 1 ปี ก็ขอสินเชื่อได้
 • ตอบสนองความต้องการเงินทุนสำหรับธุรกิจเริ่มต้น
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
 • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งในนามของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • เพิ่มเติมด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึงสูงสุด 5 แสนบาท

ระยะเวลาวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) : สูงสุด 3 ปี
 • วงเงินอื่นๆ : ตามที่ธนาคารกำหนด

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์เพียง 1 ปี ก็ขอสินเชื่อได้
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อตั้งต้นธุรกิจ (K-SME Start-up Solutions)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 9% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 0.5 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 3 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจแบบใช้บุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 5% ของวงเงิน (กรณี ชำระคืนก่อนครบกำหนด 1 ปี)
เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)