สินเชื่อธุรกิจการแพทย์ (K-SME Medical Credit)

no image
 • แค่มีใบประกอบวิชาชีพก็เป็นเจ้าของคลินิกได้ง่ายๆ
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี อายุ 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการตามสายอาชีพ เพียงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพ 1 ปี (แพทย์ ทันตแพทย์) หรือ 2 ปี (เภสัชกร สัตวแพทย์ แพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เป็นต้น)

วงเงินสินเชื่อ :

 • มีหลักประกัน สูงสุด 12 ล้านบาท
 • ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 4 ล้านบาท

ประเภทวงเงิน :

 • มีหลักประกัน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • ไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ :

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • - มีหลักประกัน สูงสุด 10 ปี

  - ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 5 ปี

 • วงเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณทางวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • ใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • - กรรมการผู้จัดการ
  - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  - ผู้ค้ำประกันทุกคน
  - ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  - เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
 • - กรรมการผู้จัดการ
  - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  - ผู้ค้ำประกันทุกคน
  - ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  - เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • ใบประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลปะ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจการแพทย์ (K-SME Medical Credit)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
- มีหลักประกัน เริ่มต้น MRR % ต่อปี
- ไม่มีหลักประกัน เริ่มต้น MRR +2 % ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 12 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ แบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้
หลักประกัน
- ที่ดินเปล่า
- สถานประกอบการ
- ที่พักอาศัย
- เงินฝาก
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของวงเงินตามสัญญาหรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)