สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (K-SME Franchise)

no image
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจ
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สมัครออนไลน์ ลดดอกเบี้ย 1%
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 7 ปี วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) : ทบทวนต่อปี อายุ 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (K-SME Franchise) จากธนาคารกสิกรไทย (KBANK) สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ต้องการจะเปิดแฟรนไชส์ โดยมีแฟรนไชร์ให้เลือกหลากหลาย อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก การศึกษา การบริการฯลฯ

จุดเด่น

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจ
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สมัครออนไลน์ ลดดอกเบี้ย 1%

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจ
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (K-SME Franchise)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR +3% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
ระยะเวลาการกู้ วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 7 ปี วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) : ทบทวนต่อปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ขึ้นอยู่กับแฟรนไชร์ของแต่ละแบรนด์
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของวงเงินตามสัญญา หรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)