สินเชื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (K-SME Construction)

no image
 • ผู้รับเหมาประมูลงานรัฐ วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
 • ผู้รับเหมาประมูลภาคเอกชน วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
 • เสริมสภาพคล่องธุรกิจรับเหมา เพื่อโครงการก่อสร้างไม่สะดุด
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สูงสุด 5-7 ปี อายุ 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมาประมูลงานภาครัฐ ที่ต้องการรับงานเพิ่มขึ้น แต่หลักประกันไม่เพียงพอต่อการออกหนังสือค้ำประกัน (LG) โดยสามารถขอวงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุด 5 เท่า และวงเงินกู้ระยะยาว (Loan)วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ได้สูงสุด 3 เท่า โดยมี บสย. ค้ำประกัน

 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน 5 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินเสริมสภาพคล่องสูงสุด 3.33 เท่า

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 5 ปี
 • วงเงินอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

 • มีหลักประกัน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
 • ไม่มีหลักประกัน วงเงิน LGประเภท BID Bond วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน ที่ต้องการรับงานเพิ่มขึ้น สามารถขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน(LG) ได้สูงสุด 3 เท่า และวงเงินกู้ระยะยาว (Loan) วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ได้สูงสุด 1.5 เท่า โดยมี บสย. ค้ำประกัน

 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน 3 เท่า
 • วงเงินหมุนเวียนรวมสูงสุด 1.5 เท่า

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) : สูงสุด 7 ปี
 • วงเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินเชื่อ

 • สูงสุด 30 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LG ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • - กรรมการผู้จัดการ
  - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  - ผู้ค้ำประกันทุกคน
  - ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  - เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
 • - กรรมการผู้จัดการ
  - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  - ผู้ค้ำประกันทุกคน
  - ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  - เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LG ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (K-SME Construction)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : Loan, O/D, P/N เริ่มต้น MRR +2% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 30 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5-7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน L/I 2 - 2.5% ต่อปี (ขั้นต่ำฉบับละ 500 บาท) ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ที่ดินเปล่า
- สถานประกอบการ
- ที่พักอาศัย
- เงินฝากประจำ
- พันธบัตร
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของวงเงินตามสัญญาหรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)