สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ (K-SME Apartment Credit)

no image
 • สร้าง ซื้อ ปรับปรุงอพาร์ตเมนต์ ได้ง่าย แค่มีทำเลดี
 • ผ่อนยาวสูงสุด 15 ปี
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจอพาร์ทเมนท์
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สูงสุด 15 ปี อายุ 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเมนต์ สร้าง ซื้อ ปรับปรุงอพาร์ตเมนต์ ได้ง่าย แค่มีทำเลดี ไม่ต้องมีประสบการณ์ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ ผ่อนยาวสูงสุด 15 ปี

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ก่อสร้างใหม่ ซื้อโครงการ สูงสุด 15 ปี (ตามพื้นที่ศักยภาพที่ธนาคารกำหนด)ปรับปรุงตกแต่ง สูงสุด 7 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยกเว้นกรณีกู้ซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอพาร์ตเมนต์
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ (K-SME Apartment Credit)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR +2.5% ต่อปี

วงเงินกู้ สูงสุด 30 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน สูงสุด 3% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจเฉพาะแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (อพาร์ทเม้นท์)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของวงเงินตามสัญญาหรือตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)