สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education)

no image
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายในหลักสูตร
 • ผ่อนชำระนาน 5-7 ปี
 • ใช้เพียงบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเพื่อการศึกษา 5-7 ปี อายุ 22 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

ติดอาวุธให้ปัญญา เพิ่มวุฒิการศึกษา โดยศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงประกาศนียบัตรบัณฑิต .. ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย K-Personal Loan for Education (สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย)

วัตถุประสงค์ของการการกู้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ สถาบันการศึกษาและตามหลักสูตรที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง หรือให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ตามกฎหมาย) ของผู้ศึกษาเป็นผู้กู้แทน

ลักษณะการเบิกเงิน

 • หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว สามารถใช้บริการได้โดยการนำใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคราวๆ ไป ซึ่งจำนวนเงินสำหรับการเบิก- ถอนต่อครั้งจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงตามที่ระบุในใบเสร็จดังกล่าวเท่านั้น จากนั้นธนาคารจะทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ต่อไป

วิธีการผ่อนชำระ

 • ธนาคารจะหักบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ศึกษาเป็นผู้กู้เอง ให้ดูรายละเอียดในคุณสมบัติของผู้ขอกู้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ศึกษา หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือญาติของผู้ศึกษา(ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ได้)
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัครของผู้กู้

 • ชุดใบสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วน
 • สำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษาในคณะที่จะศึกษาจากมหาวิทยาลัย ( ถ่ายสำเนาจากเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือ Down Load จากอินเตอร์เน็ต หรือเอกสารอื่นที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษา อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
 • แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

เอกสารเพิ่มเติม

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ : ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับ ปัจจุบัน
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว :
 • - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า (ไม่เกิน 1ปี)
  - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
  - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบริษัทจำกัด)


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษากสิกรไทย (K-Personal Loan for Education)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย 1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
- คิดอัตรา MRR + 2% ต่อปี
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
- คิดอัตรา MRR + 4% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 5-7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบใช้บุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
- มีสัญชาติไทย
- ข้าราชการระดับซี 5 (หรือเทียบเท่า) หรือ นายทหารยศพันตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป หรือ
- พนักงานบริษัทที่มีเงินเดือน 20,000.- บาท ขึ้นไป หรือ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีรายได้สุทธิ สูงกว่าจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนของผู้กู้ 2.5 เท่า
- มีโทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าใช้จ่าย
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารประกอบการสมัครของผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ที่แสดงเลขที่บ้าน และชื่อเจ้าของบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้าเปลี่ยน)
- สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
- แนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้มีรายได้ประจำ หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
เอกสารเพิ่มเติม
1. กรณีมีรายได้ประจำ : ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ ต้นฉบับใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับปัจจุบัน อายุไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว :
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ( กรณีประกอบอาชีพอิสระ)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 6 เดือน ( กรณีบริษัทจำกัด)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)