สินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋ว (K-Micro Loan)

no image
 • เสริมสภาพคล่องครบวงจรให้กับธุรกิจไซส์เล็ก
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • สามารถเลือกสินเชื่อได้หลากหลายรูปแบบ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME วงเงินกู้ระยะยาว สูงสุด 5 ปี / วงเงินอื่นๆ : ตามที่ธนาคารกำหนด อายุ 20-75 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดจิ๋ว กู้ง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ เอาใจเจ้าของธุรกิจขนาดจิ๋วที่มองหาโอกาสเติบโต ด้วยสินเชื่อที่มาพร้อมกับ "สูตรพร้อมโต" กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 80% ตอบทุกความต้องการของทุกธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจแจ๋วๆ ของคุณไม่จิ๋วอีกต่อไป

 • หลากหลายประเภทสินเชื่อ ให้คุณเลือกรูปแบบได้ตามความต้องการทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว
 • บริการสนับสนุนรอบด้าน รับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านมือถือและแท็บเล็ต แอพการเงินบนมือถือ เร็ว ง่าย ปลอดภัย คล่องตัว ทำรายการสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ลดดอกเบี้ย ลดต้นทุน เพิ่มวงเงินฉุกเฉิน
 • ติดอาวุธทางธุรกิจ แนะนำและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมความรู้

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

สินเชื่อระยะสั้น (เงินทุนหมุนเวียน)
เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ใช้วงเงินสินเชื่ออายุไม่เกิน 1 ปี มีวงเงิน 3 ประเภท
OD (Overdraft) - วงเงินโอดี หรือ เงินกู้เบิกเกินบัญชี

 • การเบิกจ่ายต้องมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร และใช้เช็คในการเบิกจ่าย
 • คิดดอกเบี้ยจากยอดใช้จริงแบบทบต้น โดยคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน (วันทำการสุดท้ายของเดือน)

PN (Promissory Notes) - ตั๋วสัญญาใช้เงิน

 • ตั๋วแต่ละฉบับมีระยะเวลาการกู้ 30 – 180 วัน
 • คิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น

LG(Letter of Guarantee) - หนังสือค้ำประกัน

 • เป็นบริการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ำประกันทั้งในและต่างประเทศ
 • อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน ไม่เกิน 2.5% ต่อปี

สินเชื่อระยะยาว
เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น ใช้วงเงินสินเชื่อนานกว่า 1 ปี
Loan – เงินกู้

 • การเบิกรับเงินกู้สามารถเบิกรับได้ 2 กรณี คือ (1) เบิกรับทั้งจำนวน กรณีซื้อทรัพย์สินถาวร (2) เบิกรับเป็นงวดๆ กรณีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือน หรือเป็นงวดๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของ
 • - กรรมการผู้จัดการ
  - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  - ผู้ค้ำประกันทุกคน
  - ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์

 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของ
 • - กรรมการผู้จัดการ
  - ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  - ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  - ผู้ค้ำประกันทุกคน
  - ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้มาสร้างความสัมพันธ์

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋ว (K-Micro Loan)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : MRR +3% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ วงเงินกู้ระยะยาว สูงสุด 5 ปี / วงเงินอื่นๆ : ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME แบบมีหลักประกัน
- ที่ดิน
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- สิทธิการเช่าภาครัฐ
- เงินฝาก
- พันธบัตรฯ
- หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ
- กองทุน
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)