สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กสิกรไทย (K-Home Loan for Multi Purpose)

no image
 • กู้ง่าย
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนสูงสุด 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 15 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กสิกรไทย ขอสินเชื่อใหม่สบายๆ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ

 • กู้ง่าย สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี
 • ดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ผ่อนสูงสุด 15 ปี ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่า

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลการผ่อนชำระดี ไม่มียอดค้างชำระ และยังคงเป็นหนี้ผ่อนชำระอยู่กบธนาคาร
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ปี (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • ผู้กู้ต้องจำนองที่อยู่อาศัยเป็นประกัน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน – สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

เอกสารการเงิน
กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และ / หรือ เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

กรณีข้าราชการบำนาญ

 • บัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีแต่ละเดือน
 • ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กสิกรไทย (K-Home Loan for Multi Purpose)
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : MRR - 1.00%
วงเงินกู้ วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว แต่เมื่อรวมกับยอดหนี้ค้างของสินเชื่อบ้านกสิกรไทยต้องไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)