สินเชื่ออีคอมเมิร์ซ: Alibaba (E-Commerce Quick Loan: Alibaba) – KBANK

no image
 • อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว
 • วงเงินสูงสุด 4 ล้านบาท
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สูงสุด 180 วัน อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อซื้อ-ขายสินค้าผ่าน Alibaba.com สำหรับผู้ซื้อที่มีคู่ค้าเป็น Gold Supplier และผู้ขายที่เป็นGold Supplier บนเว็บไซต์ Alibaba.com
1. เป็นเงินทุนสำหรับผู้ซื้อไปซื้อ/นำเข้าสินค้ากับ Alibaba Gold Supplier เพื่อนำไปซื้อสินค้าก่อน แล้วชำระเงินภายหลัง
2. เป็นเงินทุนสำหรับผู้ขายที่เป็น Alibaba Gold Supplier เพื่อผลิตหรือจัดหาสินค้าไว้ขายผ่าน Alibaba.com

ประเภทวงเงิน

 • เพื่อผู้นำเข้า สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)
 • เพื่อผู้ส่งออก สินเชื่อก่อนและหลังการส่งออก (Packing Credit)

ระยะเวลาให้กู้

 • เพื่อผู้นำเข้า สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนทรัสต์รีซีท สูงสุด 90 วัน
 • เพื่อผู้ส่งออก สินเชื่อก่อนและหลังการส่งออก สูงสุด 180 วัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ไม่มีภาระหนี้ค้างชำระเกินกำหนดและไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใดๆ ภายใน 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน/ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันทุกคน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อและตราประทับรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อและตราประทับรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อและตราประทับรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ/หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด
 • เอกสารให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่ออีคอมเมิร์ซ: Alibaba (E-Commerce Quick Loan: Alibaba) – KBANK
สถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR + 3% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 4 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ e-Commerce แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)