สินเชื่อสวัสดิการ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • วงเงินสูงถึง 5,000,000 บาท
 • ชำระคืนสูงสุดถึง 20 ปี
 • เงินกู้ที่ผ่อนชำระได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี และหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสวัสดิการ วงเงินสินเชื่อพิเศษสุด สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ให้สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคารออมสิน ให้วงเงินสินเชื่อคุณพิเศษสุดๆ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานข้าราชการ ด้วยเงินกู้ที่ให้คุณผ่อนชำระได้

จุดเด่นของบริการ

 • เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคาร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

การจ่ายเงินกู้

 • จ่ายเงินกู้งวดเดียว

การชำระหนี้เงินกู้

 • การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 30 เท่า (สำหรับหน่วยงานทั่วไป) และไม่เกิน 40 เท่า (สำหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) ของเงินเดือนของผู้กู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผุ้สมรสของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กุ้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชนของผุ้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 0.75
- กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.00
- กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.75
1.2 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
- กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25
- กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR - 0.25
1.3 สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน
- กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRR + 4.25
- กรณี่ผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRR + 3.25
1.4 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน MRR + 1.25
- กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ MRR
1.5 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานหน่วยงานเอกชน MRR + 1.75
1.6 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน MRR - 1.35
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี และหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1. ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
- เป็นข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานราชการค้ำประกันได้ไม่เกินอายุสัญญาจ้างงานที่เหลืออยู่
- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวบาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ไม่เกิน 70 ปี
- ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือ กรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี 2 คน
3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารประกอบการค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผุ้ค้ำประกัน
- สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตรผุ้สมรสของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน
- หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กุ้และผู้ค้ำประกัน
- หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชนของผุ้กู้และผู้ค้ำประกัน
- บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

เอกสารประกอบการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
- แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
- หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)