สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ
 • วงเงินสูงสุด 150,000 บาท
 • ผ่อนนาน 18 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ ด้วยเงินกู้ ที่ให้คุณผ่อนชำระได้ แล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอีกต่อไป

จุดเด่นของบริการ

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางบริษัทจัดหางาน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

การจ่ายเงินกู้

 • จ่ายเงินกู้งวดเดียว

การชำระหนี้เงินกู้

 • ให้ผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ ซึ่งได้มอบอำนาจการถอนเงินให้แก่ธนาคาร เพื่อหักเงินชำระหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

จำนวนเงินให้กู้
ตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมค่าบริการในการเดินทางไปต่างประเทศและ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมกันไม่เกินรายละ 150,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ในเรื่องของหลักประกันการกู้เงิน
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • - ให้กู้ไม่เกิน 90% ของเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินหรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  - ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีห้องชุด ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผ่านทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือบริษัทจัดหางานที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางาน และมีหลักเกณฑ์เงือนไข ดังนี้
 • - กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ทำข้อตกลงกับธนาคารให้กู้เพียงคนเดียว
  - กรณีสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางาน ให้กู้ร่วมกับญาติที่ใกล้ชิดที่มีรายได้แน่นอน

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นสมาชิกโครงการ ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร (เพื่อรองรับการโอนเงินชำระหนี้จากต่างประเทศ)

เอกสารประกอบการกู้ เอกสารของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานของบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน และอัตราเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม สพช.
 • อื่น ๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MRR+1.25 ต่อปี
วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 150,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี
2. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป หรือทหารตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป จำนวน 2 คน หากดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือทหารตำรวจยศร้อยเอกขึ้นไป จำนวน 1
- เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัท และมีระยะเวลาทำงานในบริษัทติดต่อกันไม่น้อย กว่า 3 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
- เป็นสมาชิกกลุ่ม สพช. ของสาขาที่ยื่นกู้ จำนวน 2 คน

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้
 • สมุดเงินฝากออมสินและ/หรือสลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  - เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

  ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  - เป็นของผู้กู้ และ/หรือของบุคคลอื่น
  - ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

  หมายเหตุ : หลักทรัพย์อื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารประกอบการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  - สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / เอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด ที่จะใช้เป็นหลักประกัน และอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
  - สำเนาสมุดเงินฝาก / สลากออมสินพิเศษ / สลากออมสินพิเศษรุ่นธนโชค ที่จะใช้เป็นหลักประกัน
  - เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร


  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2


  ขออภัยค่ะ

  บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
  บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

  อิออน (AEON)
  ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  บัตรกรุงไทย (KTC)
  ธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  ธนาคารยูโอบี (UOB)