สินเชื่อครู – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • เป็นเงินทุนสำหรับข้าราชการครู นำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ปี อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อครู เพื่อข้าราชการครู นำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชน และเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของบริการ

 • ช่วยพัฒนาความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรชุมชนและเครือข่าย
 • พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ แก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
 • ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำไปชำระหนี้ ดังนี้

 • เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินกู้จากสถานบันการเงิน เช่น ธอส., ธกส., ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • - ไม่เกินมูลค่าสมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสิน
  - ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
  - ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่า

 • กรณีกู้ตาม 1. และ 2. ให้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นข้าราชการครู จะขอกู้ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้

ทั้งนี้ ให้กู้เพิ่มเติมตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ แต่จำนวนเงินให้กู้รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
การจ่ายเงินกู้

 • จ่ายเงินกู้งวดเดียวในวันทำ สัญญา และให้จ่ายเงินกู้ภายในวันที่ 14 ของเดือน เพื่อให้ทันแจ้งหน่วยงาน หักเงินเดือน ทั้งนี้ หากจ่ายเงินกู้หลังวันที่ 14 ให้ผู้กู้นำเงินงวดแรกฝากเข้าบัญชี ทำหนังสือมอบสิทธิ์การถอนให้ธนาคาร สิ้นเดือนให้สาขาถอนเงินฝากของผู้กู้รายนั้นนำมาชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิก โครงการกับธนาคาร และผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มแล้ว
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวง โดยมีหนังสือผ่านสิทธิ์จากส่วนราชการต้นสังกัด และหนังสือรับรองจาก อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ เพื่อการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด
 • มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ / แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
 • กรณีมีหนี้สินอื่นกับธนาคาร จะกู้ได้ ดังนี้
 • - กรณีเป็นหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด

  - กรณีเป็นหนี้ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะขอกู้เพื่อชำระหนี้เดิมทั้งหมด ก็ได้ หรือหากผู้กู้ไม่ประสงค์จะขอกู้จะต้องยินยอมให้หน่วยงานที่จ่าย เงินเดือน หักเงินชำระหนี้ให้ธนาคารด้วย โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการสินเชื่อ

การกู้แบบกลุ่ม

 • มีสมาชิกเป็นข้าราชการครูที่สังกัดส่วนราชการ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเดียวกันจำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปรวมตัวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • มีคณะกรรมการบริหาร
 • มีระบบการจัดการที่ชัดเจน และกำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และการพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ของกลุ่มอย่างชัดเจน
 • มีเงินกองทุนสำรองภายในกลุ่ม จากการออมร่วมกันของสมาชิก มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีแนวทาง / มาตรการ / วิธีการ / โครงการ / แผนงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของ สมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรณีที่กลุ่มมีสมาชิกต่ำกว่า 50 คน หรือออมเงินกองทุนสำรองกลุ่มไม่ถึง 6 เดือน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อสาขา หรือคณะกรรมการ สินเชื่อสำนัก หรือคณะกรรมการสินเชื่อศูนย์แล้วแต่กรณี
เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัว / บัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อครู – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตาม ที่ธนาคารประกาศกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สวัสดิการ ตามประกาศธนาคารออมสินลบไม่ต่ำกว่า 1% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 5 แสนบาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และสูงสุด 2 ล้านบาท กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ระยะเวลาการกู้ กรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์แบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เป็นสมาชิกในกลุ่ม และกลุ่มย่อยเดียวกัน รวมทั้งต้องสังกัด ส่วนราชการเดียวกัน
- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
- ไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มย่อยกลุ่มอื่น
- ใช้ผู้ค้ำประกันในกลุ่มย่อยเดียวกันทุกคนร่วมกัน ค้ำประกันซึ่งกันและกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน
- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน
- สำเนาสลากออมสินพิเศษ

หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้
- หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
- หนังสือรับรองหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงิน
- ต้นฉบับหลักฐานแสดงมูลหนี้อื่น ๆ

โฉนดที่ดินค้ำประกัน
- สำนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก / น.ส.3 (2ชุด)
- แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน
- แบบแปลนอาคาร
- หนังสือสัญญากู้เงิน อันเป็นมูลหนี้จำนอง
- หนังสือสัญญาจำนอง และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
- หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)