สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • วงเงินกู้สูง 50,000,000 บาท
 • ผ่อนนานถึง 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
 • ประกอบธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจที่มีศักยภาพต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจที่เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นต้น และ/หรือ
 • ธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ
- ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
- ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน
- ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.99 ต่อปี
- ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้
- สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- หลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)