สินเชื่อ GSB SMEs StartUP – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • วงเงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท
 • ผ่อนนาน 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME 1 - 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ SMEs Start Up ได้เวลาสตาร์ทเครื่องประเทศไทย ให้ไอเดียของคุณขับเคลื่อนเมืองไทย ทะยานสู่อนาคต ธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ

วัตถุประสงค์การกู้

 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
 • ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาชำระ

 • วงเงินกู้ระยะสั้น ชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • วงเงินกู้ระยะยาว ชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และ
 • เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี หรือ
 • เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว ที่มีนวัตกรรมใหม่/มีผลิตภัณฑ์ใหม่/มีสายการผลิตใหม่

เอกสารเกี่ยวกับกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
 • ข้อมูลกิจการ
 • ข้อมูลโครงการและแผนธุรกิจ

เอกสารด้านการเงิน

 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น

หลักฐานในการขอกู้

 • แบบคำขอแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริคณห์สนธิ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ GSB SMEs StartUP – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.99 ต่อปี
- ปีที่ 3-10 ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 1 - 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SMEs แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน
- ที่ดินและอาคาร
- โฉนดที่ดิน นส.3ก. หรือห้องชุด
- หลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคาร
- แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน
- แบบแปลนอาคาร และรายงานผู้ประกอบการ
- สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
- สำเนาสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมซ่อมแซม
- ธนาคารอาจขอเอกสารอื่นๆ ตามความเหมาะสม


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)