สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
 • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล กรณีใช้บุคคลค้ำประกันหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

จุดเด่นของบริการ

 • สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อการอุปโภคบริโภค

จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร
 • ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตรของผุ้สมรสของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กู้และผุ้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละต่อปี
- กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ MRR + 0.75
- กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) MRR + 0.25
- กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ปีที่ 1-2 MRR - 1.75 หลังจากนั้น MRR - 0.50
วงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
- บุคคลค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
- ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
- หลักทรัพย์อื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตรของผุ้สมรสของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กู้และผุ้ค้ำประกัน
- บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
- เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารประกอบการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนผังบริเวณที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
- แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
- หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)