สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) – ธนาคารออมสิน

no image
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 15 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล เช่น

 • เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
 • เพื่อการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการศึกษา
 • เพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล

จำนวนเงินให้กู้

 • ไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากวงเงินกู้สินเชื่อเคหะเดิม ยกเว้นในกรณีมีการประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ และปรากฏว่าราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่ลดลงต่ำกว่าวงเงินเดิม วงเงินกู้ครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อเคหะเดิมต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
 • กรณีกู้เกินวงกู้สินเชื่อเคหะเดิม วงเงินกู้สินเชื่อครั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนเงินกู้ของสินเชื่อเคหะเดิมต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่

การประเมินราคา

 • กรณีกู้ไม่เกินจำนวนเงินที่ลดลงจากวงเงินกู้เดิม ถ้าสัญญากู้เงินเดิมทำมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้ประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่
 • กรณีกู้เกินวงเงินกู้เดิม ให้ประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร(ส่วนกลาง)
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) – ธนาคารออมสิน
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
- เงินกู้ระยะยาว MRR - 1.00
- เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.00
วงเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)