สินเชื่อ OD Happy life – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้า
 • วงเงินกู้สูงถึง 10,000,000 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุตอนที่ขอกู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารและบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • สำเนาออมสินพิเศษที่เป็นประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรสและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ OD Happy life – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
สำหรับผู้กู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ใช้ทั้งประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา และหรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
1.1. กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน ค้ำประกัน
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่คิดให้กับผู้ฝากทั่วไป ของแต่ละประเภทที่นำมาเป็นหลักประกัน บวกเพิ่มร้อยละ 2.00 ต่อปี
1.2 กรณีใช้สสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้
- งวดที่ 78 อัตราดอกเบี้ย 4.357% ต่อปี
- งวดที่ 79 อัตราดอกเบี้ย 4.356% ต่อปี
- งวดที่ 80 อัตราดอกเบี้ย 4.354% ต่อปี
- งวดที่ 81 อัตราดอกเบี้ย 4.533% ต่อปี
- งวดที่ 82 อัตราดอกเบี้ย 4.532% ต่อปี
- งวดที่ 83 อัตราดอกเบี้ย 4.530% ต่อปี
- งวดที่ 84 อัตราดอกเบี้ย 4.362% ต่อปี
- งวดที่ 85 อัตราดอกเบี้ย 4.196% ต่อปี
- งวดที่ 86 อัตราดอกเบี้ย 4.195% ต่อปี
- งวดที่ 87 อัตราดอกเบี้ย 4.195% ต่อปี
- งวดที่ 88 อัตราดอกเบี้ย 4.193% ต่อปี
- งวดที่ 89 อัตราดอกเบี้ย 4.193% ต่อปี
- งวดที่ 90 อัตราดอกเบี้ย 4.189% ต่อปี
- งวดที่ 91 อัตราดอกเบี้ย 4.020% ต่อปี
- งวดที่ 92 อัตราดอกเบี้ย 4.019% ต่อปี
- งวดที่ 93 อัตราดอกเบี้ย 4.019% ต่อปี
- งวดที่ 94 อัตราดอกเบี้ย 4.019% ต่อปี
- งวดที่ 95 อัตราดอกเบี้ย 4.089% ต่อปี
- งวดที่ 96 อัตราดอกเบี้ย 4.089% ต่อปี
- งวดที่ 97 อัตราดอกเบี้ย 3.989% ต่อปี
- งวดที่ 98 อัตราดอกเบี้ย 3.989% ต่อปี
- งวดที่ 99 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 100 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 101 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 102 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 103 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 104 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 105 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 106 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 107 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 108 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 109 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 110 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 111 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- งวดที่ 112 อัตราดอกเบี้ย 3.988% ต่อปี
- 509 (5 ปี) อัตราดอกเบี้ย 4.169% ต่อปี
- 8 (5 ปี) อัตราดอกเบี้ย 4.448% ต่อปี
- 7 (5 ปี) อัตราดอกเบี้ย 6.824% ต่อปี
วงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการกู้ พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน - เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
- ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
- ไม่เป็นสลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ นิติบุคคล และบัญชีร่วม
- ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
- กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
- ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน สลากออมสินพิเศษ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)