สินเชื่อคืนความสุข – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระนาน 5 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินกู้เดิม กรณีร้อยละ 20 ของวงเงินกู้เดิมต่ำกว่า 15,000 บาท ให้กู้ได้ในวงเงิน 15,000 บาท
 • ให้กู้ขั้นต่ำ 15,000 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท
 • ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดของธนาคารออมสิน และมีประวัติการชำระหนี้ดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 เดือน ทั้งนี้ ผู้ขอกู้ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครู โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาา และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ยื่นขอสินเชื่อ ณ สาขาที่ผู้ขอกู้มีบัญชีสินเชื่อ หรือสาขาที่ผู้ขอกู้ประสงค์จะใช้บริการ แต่จะต้องมีสถานประกอบการ หรือที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ หรือติดต่อกับพื้นที่จังหวัดที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถไปตรวจสอบกิจการ สถานประกอบการหรือที่ทำงานของผู้ขอกู้ได้
 • หากมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า 1 สาขา ให้เลือกขอใช้บริการได้เพียงสาขาเดียว
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อคืนความสุข – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
วงเงินกู้ 15,000 - 50,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)