สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • สินเชื่อสำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว
 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนาน10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

เพิ่มสีสันให้ชีวิต ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณ ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว แล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณสุขสันต์ได้อีกเยอะ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

จำนวนเงินให้กู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาทและทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้
 • - ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสินผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน
  - ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนดผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน

ระยะเวลาและการส่งชำระหนี้เงินกู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 • - ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี)โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้

 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

การจ่ายเงินกู้

 • จ่ายเงินกู้งวดเดียว

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
สำหรับผู้กู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ ใช้ทั้งประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา และหรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
1. กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่คิดให้กับผู้ฝากทั่วไป ของแต่ละประเภทที่นำมาเป็นหลักประกัน บวกเพิ่มร้อยละ 2.00 ต่อปี
2. กรณีใช้สสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้
- งวดที่ 78 อัตราดอกเบี้ย 4.357
- งวดที่ 79 อัตราดอกเบี้ย 4.356
- งวดที่ 80 อัตราดอกเบี้ย 4.354
- งวดที่ 81 อัตราดอกเบี้ย 4.533
- งวดที่ 82 อัตราดอกเบี้ย 4.532
- งวดที่ 83 อัตราดอกเบี้ย 4.530
- งวดที่ 84 อัตราดอกเบี้ย 4.362
- งวดที่ 85 อัตราดอกเบี้ย 4.196
- งวดที่ 86 อัตราดอกเบี้ย 4.195
- งวดที่ 87 อัตราดอกเบี้ย 4.195
- งวดที่ 88 อัตราดอกเบี้ย 4.193
- งวดที่ 89 อัตราดอกเบี้ย 4.193
- งวดที่ 90 อัตราดอกเบี้ย 4.189
- งวดที่ 91 อัตราดอกเบี้ย 4.020
- งวดที่ 92 อัตราดอกเบี้ย 4.019
- งวดที่ 93 อัตราดอกเบี้ย 4.019
- งวดที่ 94 อัตราดอกเบี้ย 4.019
- งวดที่ 95 อัตราดอกเบี้ย 4.089
- งวดที่ 96 อัตราดอกเบี้ย 4.089
- งวดที่ 97 อัตราดอกเบี้ย 3.989
- งวดที่ 98 อัตราดอกเบี้ย 3.989
- งวดที่ 99 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 100 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 101 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 102 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 103 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 104 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 105 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 106 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 107 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 108 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 109 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 110 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 111 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 112 อัตราดอกเบี้ย 3.988
- งวดที่ 509 (5 ปี) อัตราดอกเบี้ย 4.169
- งวดที่ 8 (5 ปี) อัตราดอกเบี้ย 4.448
- งวดที่ 7 (5 ปี) อัตราดอกเบี้ย 6.824
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 61 เป็นต้นไป
วงเงินกู้ สูงสุด 20,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้กรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
- อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
- ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
- ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
- ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
- กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ
- ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
- ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
- เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
- ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)