สินเชื่อแบบฉับพลัน – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ตอบรับทุกความจำเป็นในการใช้จ่ายฉุกเฉิน
 • อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 6 เดือน อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อแบบฉับพลัน เพื่อค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาทิ ดำรงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ของบุคคลในครอบครัว สำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว ค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จุดเด่นของบริการ

 • เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
 • มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 • มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินกู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการ ดำรงชีพ อาทิ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว ค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ในการใช้เงินเพื่อแก้ไขปํญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
 • มีรายได้และมีความสามารถในการชำระเงินกู้คืนธนาคารได้ หรือเป็นผู้กู้ที่มีประวัติการชำระหนี้กับ สถาบันการเงินดี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพันตัว
 • มีถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)
 • เอกสารหลักฐานแสดงรายได้/ แหล่งที่มาของรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อแบบฉับพลัน – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 10,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้บุคคลค้ำประกัน
1. ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีประวัติการชำระเงินดี ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
2. กรณีป็นลูกค้าทั่วไป ใช้หลักประกัน มีคุณสมบัติประกันดังนี้
- อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี
- เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 1 คน
- บุคคล ที่น่าเชื่อถือได้ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,000 บาท มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่าเงินงวด ที่ผู้กู้ต้องชำระหนี้จำนวน 1 คน หรือ
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
- หลักทรัพย์อื่นตามปกติของธนาคาร
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)