สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • กู้ได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระสบาย นานสูงสุด 35 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล ไม่เกิน 35 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวีชาชีพเฉพาะ สิทธิพิเศษสำหรับอาชีพเฉพาะเท่านั้น ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพแพทย์ กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ นักบิน วิชาชีพวิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซม ไถ่ถอน ได้หมด กู้ได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมิน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบาย นานสูงสุด 35 ปี เพราะออมสินเข้าใจทุกความฝันเรื่องบ้าน จึงพร้อมเติมเต็มทุกความต้องการนั้น

จุดเด่นของบริการ

 • กู้ได้สูงสุดถึง 100%
 • ผ่อนชำระสบาย นานสูงสุด 35 ปี

วัตถุประสงค์การกู้

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผุ้กู้หรือคู่สมรส
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคุ่สมรสจากสถาบันการเงินอื่น

จำนวนเงินให้กู้
เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

 • กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • กรณีห้องชุด ไม่เกิน 90% ขอราคาประเมินหลักทรัพย์
 • กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม

กรณีกู้เพิ่มเติมกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้
กรณีลูกค้าประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

 • ให้กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(ถ้ามี) โดยกู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

กรณีลูกค้าไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

 • ให้กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(ถ้ามี) โดยกู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง และไม่เกินร้อยละ 2 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีรายได้ที่พิสูจน์ได้ทั้งรายได้จากเงินเดือน/รายได้พิเศษ/รายได้จากกิจการ
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี
 • ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้
 • - กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทัตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
  - กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
  - กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพานิชย์ โดยได้รับอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรไม่น้อยกว่า 1 ปี
  - อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตรของผุ้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผุ้กู้และผุ้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
แบบที่ 1
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อปี ในปีที่ 1
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR-2.00 ต่อปี ในปีที่ 2
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี ในปีที่ 3 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)

แบบที่ 2
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3
- อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน)

กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคอรงวงเงินสินเชื่อ (เฉพาะปีแรก)
- อัตราดอกเบี้ยกู้ แบบที่ 1 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยกู้ แบบที่ / ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี

**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


วงเงินกู้ กู้ได้สูงสุด 100%
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 35 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดิน/ ที่ดินและอาคาร / ห้องชุด)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์
- สัญญาจะซื้อจะขาย ใบเสร็จเงินดาวน์
- สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
- หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้

กรณีไถ่ถอนจำนอง
- สำเนาโฉนดที่ดิน/หรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนที่ตั้งหลักทรัพย์
- สำเนาสัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสัญญาต่อท้ายจำนองกับสถาบันการเงินเดิม
- หนังสือรับรองยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ
- ใบเสร็จการผ่อนชำระเดือนสุดท้าย
- Statement ก่อนผ่อนชำระย้อนหลัง 1 ปี

กรณีปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม
- สำเนาโฉนดที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส
- แผนที่ตั้งหลักประกัน
- แบบแปลน หรือแผนผังรายการซ่อมแซมอาคาร/ใบปรเมินราคารายการซ่อมแซม
- สำเนาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตให้ต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- สำเนาสัญญาว่าจ้าก่อสร้างอาคาร หรือสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)