สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคลสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay) – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • มีหลักประกันให้เลือกใช้หลายหลาย
 • วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ผ่อนนาน 7 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) สำหรับผู้ประกอบโฮมสเตย์ เพื่อเป็นเงินลงทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโฮมสเตย์ไทย กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังนี้
วัตถุประสงค์การกู้

 • ปรับปรุง หรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิม
 • ลงทุนในกิจกรรมเพื่อการผลิต การค้า หรือการบริการ
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองหลักประกันที่ใช้ประกอบกิจการโฮมสเตย์จากสถาบันการเงินอื่น

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ได้ตามความจำเป็นในการใช้วงเงินกู้ และไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้โดยวงเงินกู้รวมสูงสุดต่อรายให้เป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกู้รวมสูงสุด ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท จำแนกเป็น

 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย

การจ่ายเงินกู้

 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) จ่ายเงินกู้งวดเดียว ยกเว้นกรณีเป็นการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมโฮมสเตย์ ให้จ่ายเงินกู้ได้ต่อเมื่อมีสัญญาจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุง และมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 • กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) จ่ายเงินกู้งวดเดียว หรือตามข้อตกลง

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 7 ปี

วิธีการชำระคืนเงินกู้

 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกันให้ชำระเป็นงวดรายเดือน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน ให้ชำระเป็นงวดรายเดือน หรือชำระคืนเงินต้นตามความเหมาะสม โดยในรอบระยะเวลา 1 ปี ต้องชำระไม่ต่ำกว่า 6 งวด สำหรับดอกเบี้ยให้ชำระเป็นงวดรายเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์หรือ
 • เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคลสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (GSB Homestay) – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
- กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน
2. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
- กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา หรือห้องชุด อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.50 ต่อปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
วงเงินกู้ สูงสุด 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ให้ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 70 ปี
- เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา(ปีที่ 1 รัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแทน)

3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่น ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกได้สะดวก ดังนี้
(1) ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
(3) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
(4) ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)