สินเชื่อเคหะ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • วงเงินให้กู้สูง 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 30 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

วัตถุประสงค์การขอกู้

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดินซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด ของผู้กู้หรือคู่สมรถจากสถาบันการเงินอื่น
 • ทั้งนี้ สามารถยื่นกู้วัตถุประสงค์เพื่อการไถ่ถอนจำนองร่วมกับการปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารได้

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
กรณีลูกค้าประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
1. กู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

  - ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  - ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักรัพย์
  - สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  - ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักรัพย์
  - สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

​2. กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย

  - สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

3. กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ รวมทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ถ้ามี)

  - ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

กรณีลูกค้าไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
1. กู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

  - ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  - ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินหลักรัพย์
  - สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

​2. กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ดังนี้

  - ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  - ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

3. กู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ถ้ามี)

  - ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกินร้อยละ 2 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

  - ให้กู้ได้ไม่เกิน 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้

ระยะเวลาชำระเงินกู้
1. กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี แต่ถ้าหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ (ห้องแถว) ให้กำหนดระยะเวลาโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  - กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 30 ปี
  - กรณีกู้เพิ่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย ไม่เกิน 20 ปี

ทั้งนี้กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารจะขยายระยะเวลาชำระเงินกู้จากสัญญาเดิมก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง

2. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ

  - รวมทั้งกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อที่ 1

3. กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคฯ

  - ไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการขอกู้ เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเคหะ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
แบบที่ 1
- ปีที่ 1 = 1.00%
- ปีที่ 2 = MRR - 2.00%
- ปีที่ 3 = MRR - 1.00%
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR - 1.00%
แบบที่ 2
- ปีที่ 1 = 4.00%
- ปีที่ 2-3 = 4.50%
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR - 1.00%

กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
แบบที่ 1
- ปีที่ 1 = 1.50%
- ปีที่ 2 = MRR - 1.75%
- ปีที่ 3 = MRR - 0.75%
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR - 0.75%
แบบที่ 2
- ปีที่ 1-3 = 5.00%
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR - 0.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
- จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท = MRR + 1.00% ต่อปี
- จำนวนเงินกู้เกินกว่า 3,000,000 บาท = MRR + 2.00% ต่อปี
วงเงินกู้ ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และตั้งอยู่ในแหล่งความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
- สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
- หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)