สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
  • วงเงินกู้สูงถึง 200,000 บาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1% ต่อเดือน
  • ผ่อนนาน 3- 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ตั้งแต่ 3 - 10 ปี อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์การกู้

  • เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

  • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
  • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
วงเงินกู้ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 3 - 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ร้อยละ 1 ของวงเงินให้กู้ แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน 1. ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้ วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่อ
2. อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
3. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
- ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
4. โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกัน เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)