สินเชื่อประชาชนสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
  • วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อประชาชนสุขใจ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

วัตถุประสงค์การกู้

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เพื่อทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

จำนวนเงินให้กู้

  • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

  • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
  • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ
  • มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประชาชนสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
วงเงินกู้ ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ให้ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท ดังนี้
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
- วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 200,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
3. ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีตลอดอายุสัญญา
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)