สินเชื่อเพื่อประกอบการธุรกิจ– ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
 • ผ่อนสูงสุดนานถึง 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME 1 - 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจด้วยสินเชื่อธุรกิจ และ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาด และทุกประเภทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการผลิตให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืน
จุดเด่นของบริการ

 • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอน จำนองจากสถาบันการเงินอื่นยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่มีระยะเวลากู้ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือ
 • นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ
 • กองทรัสต์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสามารถกู้ยืมเงินได้ ทั้งนี้ต้องประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ ฯลฯ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อประกอบการธุรกิจ– ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.1 กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่นตามธนาคารกำหนด ค้ำประกัน
- กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR + ไม่เกิน 3.50
- กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR + ไม่เกิน 3.50
1.2 กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสิน หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกัน
- ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
1.3 กรณีใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน
- กรณีเงินกู้ระยะยาว MLR ถึง MLR - ไม่เกิน 2.50 14.00
- กรณีเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะสั้นตามตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี MOR ถึง MOR - ไม่เกิน 2.50
วงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 1 - 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ และ SME แบบใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นที่มีความสามารถในการทำนิติกรรม ดังนี้
- สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- โฉลดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)